banner815

Fahriye Evcen, formunun sırrını açıkladı

Ün­lü oyun­cu Fah­ri­ye Ev­cen, for­mu­nu as­ker­le­re dar me­kan­lar­da bü­tün vü­cut­la­rı­nı ça­lış­tır­ma imkanı sun­mak için bir ABD su­ba­yı ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len TRX isim­li alet­le ko­ru­yor.

Fahriye Evcen, formunun sırrını açıkladı
banner560
Oyuncu Fahriye Evcen formunu Amerikan askerlerinin vücut geliştirmesi için tasarlanan aletle koruyor. Evcen’in bu yöntemi Hollywood yıldızları arasında da revaçta.Ün­lü oyun­cu Fah­ri­ye Ev­cen, for­mu­nu as­ker­le­re dar me­kan­lar­da bü­tün vü­cut­la­rı­nı ça­lış­tır­ma ola­na­ğı sun­mak için bir ABD su­ba­yı ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len TRX isim­li alet­le ko­ru­yor.

Jen­ni­fer Anis­ton, Jen­ni­fer Lo­pez, Ca­me­ron Di­azgi­bi oyun­cu­la­rın da kul­lan­dı­ğı aletle her gün eg­zer­siz ya­pan oyun­cu, “Bes­len­me­me de çok dik­kat edi­yo­rum. Fast-fo­od, ha­zır pa­ket ürün­ler, cips, kra­ker, bis­kü­vi tar­zı şey­ler as­la ye­mi­yo­rum. Geç sa­at­te ye­mi­yo­rum, por­si­yon­la­rı­mı ufak tut­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Ta­bi­i ge­ne­tik fak­tör­le­ri es geç­me­mek la­zı­m” de­di.  

Dizilerin yanı sıra sinemaya da ağırlık veren Evcen, mesleğini uzun yıllar yapabil- mek için kendisine iyi bakması gerektiğini söyledi.


‘Rafine bir hayat yaşıyorum’

Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Ta­rih Bö­lü­mü son sı­nıf öğ­ren­ci­si olan Ev­cen, hem iş hem de okul ha­ya­tı­nı ba­şa­rıy­la sür­dür­dü­ğü­nü söy­le­di. Set­ten ar­ta ka­lan vak­ti­ni okul­da ge­çi­ren Ev­cen söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Şöh­re­tin ge­tir­di­ği şa­şa­adan uzak du­ru­yo­rum. Oyun­cu­luk ego tat­mi­niy­le bü­tün­leş­miş bir mes­lek ola­bi­lir. So­nuç­ta be­ğe­ni, al­kış ve tak­dir­le bes­le­nen ve bun­dan müt­hiş haz du­yan in­san­la­rız. An­cak bu de­mek de­ğil ki ken­di ya­şan­tı­mız­da ego­ist in­san­la­rız. Ra­fi­ne bir ya­şam be­nim­le da­ha çok ör­tü­şü­yor.”

(Bugün)
Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2014, 04:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner521

banner559

banner814

banner646