banner815

Tuvana Türkay: DİZİLERİN 'KÖTÜ KIZI' TUVANA TÜRKAY

Di­zi­le­ri­n kö­tü kı­zı Tu­va­na Tür­kay, öpüş­me sah­ne­le­ri­nin üs­tü açık bir şe­kil­de gös­te­ril­me­si­ni eleş­tir­di. Tür­kay, yö­net­men­le­rin mu­ha­fa­za­kâr ke­si­mi unut­tu­ğun­dan dert yan­dı.

HEM OYUNCU HEM MÜZİSYEN

Ka­me­ra kar­şı­sı­na er­ken yaş­ta ge­çen Tu­va­na Tür­kay, 9 ya­şın­da rek­lam film­le­rin­de oy­na­ma­ya baş­la­dı. Ka­ra Pa­ra Aşk di­zi­siyle yıldızı parlayan oyuncu, Somuncu Baba, Gü­ver­cin Uçu­ver­di, En Gü­ze­li ve Geym Of Bi­zans’ta oy­na­ya­rak be­yaz­per­de­ye dam­ga vurdu. Türkay, EN­BE’nin al­bü­mün­de söz ve mü­zi­ği ken­di­si­ne ait ‘A­ra Ne Olur­sun’ isim­li şar­kı­yı ses­len­dir­di.

İstan­bul’u kap­la­yan kar Tu­va­na Tür­kay’ı ço­cuk­lu­ğu­na dön­dür­dü. Kı­sa bir sü­re ön­ce Ame­ri­ka’dan dö­nen gü­zel oyun­cuy­la Bağ­dat Cad­de­si’nde­ki evi­nin kar­la kap­lı bah­çe­sin­de ye­ni pro­je­le­ri­ni, sek­tö­rün du­ru­mu­nu ve 2016’dan bek­len­ti­le­ri­ni ko­nuş­tuk
 

Ame­ri­ka se­ya­ha­ti­niz na­sıl geç­ti?
 

Bu se­ne ar­ka ar­ka­ya 4 si­ne­ma fil­mi çek­tim. Di­zi yap­ma­dı­ğım için bol­ca za­ma­nım var­dı. Ame­ri­ka hep gör­mek is­te­di­ğim bir yer­di. Bun­ca za­man ça­lış­mak­tan hiç fır­sa­tım ol­ma­dı. Ön­ce New York, San Fran­cis­co, Las  Ve­gas ora­dan da Los An­ge­les’a git­tim. Bir git­tim pir git­tim. 
 

İşi­niz için ça­lış­ma­lar yap­tı­nız mı?
 

Sa­de­ce ta­til için git­miş­tim ama çok ko­mik bir olay ya­şa­dım. Ve­ni­ce Be­ach’de bir Mek­si­ka res­to­ra­nın­da otu­ru­yo­rum. Ora­da bir ka­dın yü­zü­me 5 da­ki­ka fi­lan bak­tı ve “Si­zin­le ça­lış­mak çok is­te­ri­m” di­ye­rek kar­tı­nı ver­di. Ko­ca­sıy­la bir­lik­te ün­lü der­gi­le­rin ka­pak­la­rı­nı çe­ken iyi bir fo­toğ­raf­çıy­mış. Bir da­ha git­ti­ğim­de on­lar­la be­ra­ber bir çe­kim ya­pa­ca­ğız. Ener­ji­niz gü­zel­se her yer­de in­san­la­rın dik­ka­ti­ni çe­ke­bi­li­yor­su­nuz. 

Şöh­re­te ka­pı­lır­san bir ca­na­var. Her yer­de ka­bul gö­ren mes­lek ya­pı­-yo­rum ve şük­re­di­yo­rum.

 

Yurt­dı­şı gi­bi plan­la­rı­nız var mı?
 

Ne ya­lan söy­le­ye­yim, iz­le­di­ğim Holl­ywo­od film­le­rin­de ken­di­mi on­la­rın için­de ha­yal et­ti­ğim çok olu­yor. He­def­le­re­ni­zi ne ka­dar ile­ri­de tu­tar­sak da­ha ka­li­te­li iş­ler ya­pa­bi­li­riz.
 

Holl­ywo­od'dan ki­min­le ay­nı film­de rol al­mak is­ter­din?
 

Ka­dın ola­rak Meryl Stre­ep’le ay­nı sah­ne­de ol­mak çok is­ter­dim. Er­kek­ler­de ise Al Pa­ci­no ile oy­na­mak çok çok is­ter­dim. Ta­bi­i bun­lar uç şey­ler. l Yurt­dı­şın­da da bü­yük bir hay­ran kit­le­niz bu­lu­yor...
 

Baş­ka bir mem­le­ke­tin in­sa­nı ta­ra­fın­dan se­vil­mek çok fark­lı bir duy­gu an­la­ta­mam. Dün­ya­nın her ye­ri­ne git­ti­ğim­de bü­yük bir il­giy­le kar­şı­la­şı­yo­rum. Bu be­nim için çok bü­yük mut­lu­luk, bu­lun­maz bir ni­met.
 

İs­tan­bul  tra­fi­ğin­de top­lu ta­şı­ma­yı kul­la­nı­yor mu­su­nuz? 
 

Va­pur, met­ro­büs, met­ro­yu sık kul­la­nı­yo­rum. Bu tra­fik­te za­ten baş­ka tür­lü­sü­nü yap­ma­nın im­kâ­nı yok. Kul­lan­ma­yan ben­ce ak­lı­nı pey­nir ek­mek­le ye­miş­tir. Ara­bay­la Ana­do­lu ya­ka­sın­dan Av­ru­pa’ya geç­ti­ğim sü­re­de Mad­rid’e gi­de­bi­li­yo­rum.
 

Met­ro­büs­te kar­şı­sın­da si­zi gö­ren­ler ne ya­pı­yor­lar?
 

Ga­rip­sen­me­si ba­na ko­mik ge­li­yor. Fo­toğ­raf fi­lan çek­ti­ri­yo­ruz. Kim­se öcü de­ğil. Bir de oyun­cu­luk sek­tö­rün­de oyun­cu­lar çok faz­la ço­ğal­dı­ğı için in­sa­nı­mız alış­tı.

 

Ak­bi­li­niz var mı?
 

İs­tan­bul kar­tım var. Bü­yük bir ra­hat­lık. Ben­ce her­ke­sin  ol­ma­sı la­zım.
 

Ül­ke­miz­de şöh­ret­li in­san­lar ne­den­se halk­tan ko­pu­yo­r…
 

Yurt­dı­şın­da bü­tün oyun­cu­lar met­ro kul­la­nı­yor. Bu ego söy­le­mi bi­zim ül­ke­miz­de var ve çok şa­şı­rı­yo­rum. Top­lu ta­şı­ma kul­lan­ma­nın ne­si ayıp? Fi­ya­tı ucuz ol­du­ğu için mi? Be­nim za­ma­nım çok kıy­met­li.
 

Hiç ego sa­hi­bi de­ğil­si­niz, şöh­ret­li olup bu­nu  na­sıl ba­şa­rı­yor­su­nuz?
 

Şı­ma­ra­ca­ğım bir şey yok. Çev­rem­de ha­yat ener­ji­si yük­sek in­san­la­rı ter­cih edi­yo­rum.  Ego­su yük­sek in­san­lar gör­düm ama on­la­rı ha­ya­tı­ma al­ma­mak da be­nim se­çi­mim­dir. Ego sa­vaş­la­rı ve­ren in­san­lar­la ha­yat ener­ji­mi dü­şür­mü­yo­rum.
 

Gül­dür­mek mi ağ­lat­mak mı zor?
 

Ağ­lat­mak da­ha zor. Ağ­la­ma­nın göz­ya­şıy­la il­gi­si yok. Ba­zen ruh ha­li­niz öy­le bir ger­çe­ği yan­sı­tır ki gö­zü­nüz­den bir dam­la yaş gel­me­se de ağ­la­ta­bi­lir­si­niz. As­lın­da bu se­nar­yo bü­tün­lü­ğüy­le olan bir du­rum.
 

 Ho­bi­le­ri­ni­ze ye­ni­si ek­len­di mi?
 

Bir ar­ka­da­şı­mın çift­lik evin­de ok­çu­luk de­ne­dim, ina­nıl­maz ho­şu­ma git­ti. He­de­fi hep 12’den vur­dum. Eks­trem spor­la­rı çok se­vi­yo­rum.  İçim­de bir Zey­na var. 
 

Al­büm ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor mu?
 

Mü­zik­le çok yo­ğun il­gi­len­me­ye baş­la­dı­ğım­da oyun­cu­lu­ğa da­ha az ener­ji sarf et­ti­ği­mi an­la­dım. İn­sa­nın iki işi ay­nı di­na­mizm­de ya­pı­yor ol­ma­sı bi­raz­cık ola­nak­sız. Bi­raz­cık ruh ha­li­me gö­re ya­şa­yan bir in­sa­nım. Bu se­ne mut­la­ka di­zi ya­pa­ca­ğım. 

Kin tu­tar mı­sı­nız? 

İn­san­la­rı af­fet­me­yi ter­cih edi­yo­rum. Hiç kim­se be­nim ru­hum­da iz bı­ra­ka­cak ka­dar de­ğer­li de­ğil. 2015 yılından ya­nı­ma hiç kim­se­yi al­ma­ya­ca­ğım. Ba­na za­ra­rı do­ku­nan her­ke­si ora­da bı­ra­kı­yo­rum. 2016’ya ter­te­miz  baş­lı­yo­rum.
 

Geym Of Bi­zans’ta so­yun­du­ğu­nuz ha­ber­le­ri fil­min önü­ne geç­ti.
 

As­lın­da bir aşk sah­ne­si çok faz­la üs­tü açık gös­te­ril­me­den de an­la­tı­la­bi­li­yor. Bu da be­nim içim­de bir ya­ra­dır. Ya­pım­cı­lar ve yö­net­men­ler biz­den çok Av­ru­pa­i ol­ma­mı­zı bek­li­yor­lar. Öpüş­me, se­viş­me sah­ne­si­ni, açık­lı­ğı hiç so­run et­me­yin gi­bi. Ama bir şe­yi unu­tu­yor­lar. Biz mu­ha­fa­za­kâr bir top­lu­ma hiz­met edi­yo­ruz. Bi­zi iz­le­yen kit­le­nin mu­ha­fa­za­kâr ola­bi­le­ce­ği­ni akıl­la­rın­dan çı­ka­rı­yor­lar. Bun­la­rı gö­zar­dı et­me­miz is­te­ni­yor.

YA­LAN­DAN EKS­TRA NEF­RET HA­LiN­DE­YiM
 

Aş­kın kri­ter­ler­le ala­ka­sı yok. İn­san­lar ken­di­le­ri­ni ol­ma­dı­ğı gi­bi gös­ter­me­ye baş­la­dı ve bu­ be­ni çok ra­hat­sız edi­yor. Ya­lan­dan her­kes nef­ret eder ama ben eks­tra nef­ret ha­lin­de­yim.  Ara­dı­ğım en ye­gâ­ne şey sa­mi­mi­yet.

Ki­TAP YA­ZI­YO­RUM
 

Ken­di ça­pım­da bir ki­tap ya­zı­yo­rum.  Şi­ir­sel­ ya­zı­la­rım da ola­cak. Gön­lüm­deki duy­gu­la­rı ka­le­me dö­kü­yo­rum. 

PA­ZA­RA GiT­ME­Yi SE­Vi­YO­RUM
 

Mar­ka me­ra­kım yok. Pa­ha­lı olan gü­zel de­mek de­ğil­dir. Sa­lı Pa­za­rı­’na git­me­yi çok se­ve­rim.  

Mesleğimde açgözlü değilim

Mes­le­ği­me  ti­ca­ri göz­le ba­ka­mı­yo­rum. Ka­zan­cı iyi olan bir mes­lek ya­pı­yo­ruz. Bu yüzden her­ke­sin şük­ret­me­si la­zım. 13 bö­lü­m pe­şin alıp, ‘e­şe­ği sağ­lam ka­zı­ğa bağ­la­ya­yım’ di­ye bir aç­göz­lü­lü­ğüm yok.

 

banner521

banner814

banner559

banner646